Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2013

tesvla
1853 2222 450
Reposted fromkarahippie karahippie viashampain shampain
tesvla
cheers
Reposted fromcube cube viashampain shampain
tesvla
5000 478b 450
Reposted fromwondermaid wondermaid viainaczej inaczej

June 23 2013

tesvla
don draper.
Reposted fromteun teun viashampain shampain
1130 5eab 450
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viashampain shampain

June 18 2013

tesvla
2062 2e18 450
Reposted fromnebthat nebthat viashampain shampain
4844 6d10 450
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viashampain shampain
8098 0cc8 450
Reposted fromtygrysica tygrysica viashampain shampain

March 11 2013

tesvla
9729 11e4 450
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw
tesvla
2889 59ba 450
Reposted fromlluca lluca
tesvla
7337 921d
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw vialluca lluca

March 08 2013

tesvla
0991 949e 450
Roller girls, 1930s
tesvla
I będę mógł sobie kupić dużo książek i czytać je; będę wieczorami chodził do taniego kina (...), a nocami będę słuchał deszczu spadającego na miasto. I tak będzie aż do wiosny. I aż do wiosny nie będę do nikogo mówił o miłości.
— M. Hłasko
Reposted frompsychoCranberry psychoCranberry viashampain shampain
tesvla
5399 0445 450
Reposted fromanks anks viashampain shampain

March 07 2013

tesvla
Reposted fromwspomnienie wspomnienie viainaczej inaczej
tesvla
8757 ea99 450
3628 0307 450
Reposted fromantiprodukt antiprodukt viashampain shampain
tesvla
5866 fae2 450
Reposted fromzielono zielono viainaczej inaczej
8465 05ef 450
Reposted fromkattrina kattrina viainaczej inaczej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl